Wolemba Wolemba kwa:

ZOCHITA ndi DESTINY
Bukuli linalembedwera Benoni B. Gattell pakati pa zaka 1912 ndi 1932. Kuchokera nthawi imeneyo wakhala akugwira ntchito mobwerezabwereza. Tsopano, mu 1946, pali masamba ochepa amene sanasinthe pang'ono. Popewera kubwereza ndi zovuta ma tsamba onse achotsedwa, ndipo ndawonjezera zigawo zambiri, ndime ndi masamba.

Popanda thandizo, ndikukayikira ngati ntchitoyi idalembedwa, chifukwa zinali zovuta kuti ndiganize ndi kulemba nthawi yomweyo. Thupi langa linayenera kukhala liribe pamene ndinali kulingalira nkhaniyi ndikusankha mawu oyenera kuti apange mawonekedwe a mawonekedwe: ndipo kotero, ndimayamikira kwambiri chifukwa cha ntchito yomwe wachita. Ndikuyeneranso pano kuvomereza maofesi okoma, omwe sakufuna kutchulidwa mayina, chifukwa cha malingaliro awo ndi thandizo laumisiri pomaliza ntchitoyi.

Ntchito yovuta kwambiri inali kupeza mau oti afotokoze nkhani ya recondite yomwe inagwiritsidwa ntchito. Kuyesera kwanga kwakhala kufuna kupeza mau ndi mawu omwe angatanthauzire bwino tanthauzo ndi zikhalidwe za zenizeni zina zosaoneka, ndi kusonyeza ubale wawo wosagwirizana ndi zomwe zimadziwika m'matupi aumunthu. Pambuyo pakusinthika mobwerezabwereza ndinatsimikizika pamagwiritsidwe ntchito pano.

Nkhani zambiri sizinafotokozedwe momveka bwino monga momwe ndikanafunira kuti zikhale, koma kusintha kumeneku kumayenera kukhala kokwanira kapena kosatha, chifukwa pa kuwerenga kulikonse maonekedwe ena amawoneka othandiza.

Sindiganiza kuti ndilalikire kwa aliyense; Sindimadziona ndekha mlaliki kapena mphunzitsi. Kodi sizinali choncho kuti ndili ndi udindo pa bukuli, ndingakonde kuti umunthu wanga usatchulidwe ngati wolemba. Ukulu wa nkhani zomwe ndimapereka zowonjezera, kumandithandiza ndikumasula ndikudzidalira ndikuletsa pempho la kudzichepetsa. Ndiyesa kunena mawu osadabwitsa ndi odabwitsa kwa umunthu wodziwa ndi wosafa womwe uli m'thupi la munthu; ndipo ndimaganizira kuti munthuyo adzasankha zomwe akufuna kapena sakudziwa ndi zomwe akudziwitsa.

Anthu oganiza bwino adatsindika kufunikira koyankhula pano za zina zomwe ndimakumana nazo podziwa, komanso zochitika za moyo wanga zomwe zingathandize kufotokozera momwe zinalili zotheka kuti ndidziwe ndi kulemba zinthu zomwe ziripo kusiyana ndi zikhulupiriro zamakono. Iwo amati izi ndizofunikira chifukwa palibe mabuku olemba mabuku omwe akuwerengedwera ndipo palibe maumboni omwe amaperekedwa kuti athe kutsimikizira zomwe zili pano. Zina zomwe ndakumana nazo zakhala zosiyana ndi zomwe ndamva kapena kuziwerenga. Maganizo anga pa moyo wa munthu ndi dziko lomwe tikukhalamo adandiwululira nkhani ndi zodabwitsa zomwe sindinapezepo m'mabuku. Koma sikungakhale kwanzeru kuganiza kuti nkhani zoterozo zikhoza kukhala, komabe sizidziwika kwa ena. Ayenera kukhala omwe amadziwa koma sangathe kuwauza. Sindikulonjeza kuti ndine wobisika. Ine sindiri wa bungwe la mtundu uliwonse. Sindimakhulupirira ndikuuza zomwe ndapeza mwa kuganiza; mwa kuganiza mofulumira pamene ali maso, osati mu tulo kapena mu chikhalidwe. Sindinakhalepo konse kapena sindifuna kukhala ndi chikhalidwe cha mtundu uliwonse.

Zomwe ndakhala ndikuzidziwa ndikuganizira za malo monga magawo a nkhani, malamulo a nkhani, nzeru, nthawi, miyeso, chilengedwe ndi kukonzanso maganizo, ndikuyembekeza, ndatsegula malo kuti afufuze ndikugwiritsiridwa ntchito . Panthawi imeneyo khalidwe loyenerera liyenera kukhala mbali ya moyo waumunthu, ndipo liyenera kusamvetsetsa sayansi ndi luso. Ndiye chitukuko chikhoza kupitiriza, ndipo kudziimira ndi udindo kudzakhala ulamuliro wa moyo wa munthu aliyense ndi wa boma.

Nazi chithunzi cha zochitika zina za moyo wanga wachinyamata:

Rhythm ndikumverera koyamba kwa kugwirizana ndi dziko lapansili. Patapita nthawi ndimamva mkati mwa thupi, ndipo ndimamva mau. Ndinamvetsa tanthauzo la mawu omwe mawuwo amveka; Sindinaone kanthu, koma ine, monga momwe ndikumverera, ndingatanthauze tanthauzo la mawu alionse-kumveka, ndi chiyero; ndipo kumverera kwanga kunapereka mawonekedwe ndi mtundu wa zinthu zomwe zinafotokozedwa ndi mawu. Pamene ndingagwiritse ntchito malingaliro ndikuwona zinthu, ndinapeza mawonekedwe ndi maonekedwe omwe ine, monga momwe ndimamvera, ndikukhala mogwirizana ndi zomwe ndagwira. Pamene ndinkatha kugwiritsa ntchito mphamvu za kupenya, kumva, kulawa ndi kununkhiza ndikukhoza kufunsa ndikuyankha mafunso, ndinadzipeza kuti ndine mlendo m'dziko lachilendo. Ndinadziwa kuti sindinali thupi lomwe ndimakhalamo, koma palibe amene angandiuze yemwe ndinali kapena kumene ndimachokerako, ndipo ambiri mwa iwo omwe ndimamfunsa ankawoneka kuti ndi matupi omwe amakhalamo.

Ndinazindikira kuti ndinali mthupi lomwe sindingathe kudzimasula. Ndinasokera, ndekha, ndipo ndili wachisoni. Zochitika zobwerezabwereza ndi zokumana nazo zidanditsimikizira kuti zinthu sizinali momwe zimawonekera; kuti pali kupitiriza kusintha; kuti palibe chokhazikika pa chilichonse; kuti anthu nthawi zambiri amalankhula zosiyana ndi zomwe amatanthauza. Ana ankasewera masewera omwe amawatcha "zodzipangitsa" kapena "tiyeni tizinyengerere." Ana amasewera, amuna ndi akazi amayeseza zodzinamizira; ndi anthu ochepa omwe anali owona mtima komanso owona mtima. Panali zinyalala mu kuyesayesa kwaumunthu, ndipo mawonekedwe sanakhalitse. Maonekedwe sanapangidwe kuti akhalepo. Ndidadzifunsa ndekha: Kodi zinthu zipangidwa bwanji zomwe zidzakhalitse, zopanda zopanda pake komanso zosokoneza? Gawo lina la ine ndidayankha: Choyamba, dziwani zomwe mukufuna; onani ndikukhazikika kukumbukira momwe mungakhalire ndi zomwe mukufuna. Ndiye ganizirani ndi kuchita ndikulankhula izi ndikuwoneka, ndipo zomwe mukuganiza zidzasonkhanitsidwa kuchokera kumlengalenga kosaoneka ndikukonzekera mawonekedwe amenewo. Sindinaganizire pamenepo, koma mawu awa amafotokoza zomwe ndimaganiza kale. Ndinadzidalira kuti ndikhoza kuchita izi, ndipo nthawi yomweyo ndinayesa ndikuyesera nthawi yayitali. Ndalephera. Ndikalephera ndinadzimva wamanyazi, wonyozeka, ndipo ndinkachita manyazi.

Sindingathe kuthandiza kusamala zochitika. Chimene ndinamva anthu akunena za zinthu zomwe zinachitika, makamaka za imfa, sizikuwoneka zomveka. Makolo anga anali Akhristu opembedza. Ine ndinamva izo zikuwerengedwa ndipo anati Mulungu anapanga dziko; kuti adalenga moyo wosafa kwa thupi la munthu aliyense padziko lapansi; ndi kuti munthu amene sanamvere Mulungu adzaponyedwa ku gehena ndipo adzatenthedwa ndi moto ndi sulfure kwa nthawi za nthawi. Ine sindinakhulupirire mawu a izo. Zinkawoneka zopanda nzeru kwambiri kuti ndiganize kapena ndikukhulupirira kuti Mulungu aliyense kapena kuti akanatha kupanga dziko lapansi kapena kundipanga kuti ndikhale thupi lomwe ndimakhalamo. Ine ndinali nditatentha chala changa ndi masewero a sulfure, ndipo ine ndimakhulupirira kuti thupi likhoza kutenthedwa mpaka kufa; koma ndikudziwa kuti ine, zomwe zinali zodziwika monga ine, sindikanakhoza kutenthedwa ndipo sindingakhoze kufa, kuti moto ndi sulfure sizikanakhoza kundipha ine, ngakhale ululu wa izo zotentha unali woopsa. Ndinkatha kuona kuti pali zovuta, koma sindinkaopa.

Anthu samawoneka kuti amadziwa 'chifukwa' kapena 'chiyani', za moyo kapena za imfa. Ndinadziwa kuti payenera kukhala chifukwa cha chirichonse chimene chinachitika. Ndinkafuna kudziwa zinsinsi za moyo ndi imfa, ndikukhala ndi moyo kosatha. Sindinadziwe chifukwa chake, koma sindinathe kuthandiza kufuna zimenezo. Ndinadziwa kuti pangakhale usiku ndi usana ndi moyo ndi imfa, ndipo palibe dziko, pokhapokha pali anzeru omwe adakwanitsa dziko lapansi ndi usiku ndi usana ndi moyo ndi imfa. Komabe, ndinatsimikiza kuti cholinga changa chinali kupeza anthu anzeru omwe angandiuze momwe ndiyenera kuphunzira ndi zomwe ndiyenera kuchita, kuti ndipatsedwe zinsinsi za moyo ndi imfa. Sindingaganize zonena izi, kutsimikiza kwanga, chifukwa anthu sakanamvetsa; iwo amakhulupirira kuti ndine wopusa kapena wamisala. Ine ndinali pafupi zaka zisanu ndi ziwiri pa nthawi imeneyo.

Zaka khumi ndi zisanu kapena kuposa zinadutsa. Ndinawona kusiyana kwa moyo wa anyamata ndi atsikana, pamene iwo adakula ndikusintha kukhala amuna ndi akazi, makamaka pa nthawi ya unyamata wawo, makamaka makamaka wanga. Maganizo anga anasintha, koma cholinga changa - kupeza anthu omwe anali anzeru, omwe amadziwa, ndi omwe ndimakhoza kuphunzira zinsinsi za moyo ndi imfa - sanasinthe. Ine ndinali wotsimikiza za kukhalapo kwawo; dziko silingakhoze kukhala, popanda iwo. Kukonzekera kwa zochitika ndikuwona kuti payenera kukhala boma ndi oyang'anira dziko lapansi, monga momwe ziyenera kukhalira ndi boma la dziko kapena kuyang'anira bizinesi iliyonse kuti izi zipitirize. Tsiku lina amayi anga anandifunsa zomwe ndimakhulupirira. Popanda kukayikira ndinati: Ndikudziwa mosapita m'mbali kuti chilungamo chimalamulira dziko lapansi, ngakhale kuti moyo wanga ukuwoneka ngati umboni wosadziwika, chifukwa ndikutha kuona kuti sindingakwanitse kuchita zomwe ndikudziŵa, ndi zomwe ndikufuna.

M'chaka chomwecho, kumapeto kwa 1892, ndinawerenga pamasana a Lamlungu kuti mayi wina Blavatsky anali wophunzira wa anzeru ku East omwe amatchedwa Mahatmas; kuti kupyolera mu moyo wochuluka padziko lapansi, iwo anali atapeza nzeru; kuti iwo anali nawo zinsinsi za moyo ndi imfa, ndipo kuti iwo anali atamupangitsa Madam Blavatsky kupanga bungwe la Theosophik, kupyolera mwa zomwe ziphunzitso zawo zingaperekedwe kwa anthu. Padzakhala phunziro usiku womwewo. Ndinapita. Patapita nthawi ndinakhala membala wa Sosaiti. Mawu akuti panali amuna anzeru - ndi mayina aliwonse omwe anawatcha - sadadabwe; Umenewu unali umboni weniyeni wa zomwe ine mwachibadwa ndinali wotsimikiza kuti ndizofunikira kuti munthu apite patsogolo komanso kuti azitsogoleredwa ndi kuwatsogolera zachilengedwe. Ndinawerenga zonse zomwe ndikanatha nazo. Ine ndinaganiza za kukhala wophunzira wa mmodzi wa amuna anzeru; koma kupitiliza kuganiza kunanditsogolere kuti ndizindikire kuti njira yeniyeni siinali yothandiza kwa aliyense, koma kuti ndikhale woyenera ndi wokonzeka. Sindinaonepo kapena kumvapo, kapena sindinayanjane nawo, 'anzeru' monga momwe ndakhala ndi pakati. Sindinakhale mphunzitsi. Tsopano ndikumvetsa bwino nkhani zoterezi. Oona enieni ali Masalimo Atatu, mu Dziko la Permanence. Ndasiya mgwirizano ndi mabungwe onse.

Kuchokera mu November wa 1892 ine ndinadutsa mu zochitika zodabwitsa ndi zovuta, zomwe zidachitika, m'chaka cha 1893, panachitika chochitika chapadera kwambiri pa moyo wanga. Ndadutsa 14th Street ku 4th Avenue, ku New York City. Magalimoto ndi anthu akufulumira. Pamene ndikukwera kumwala wakumpoto wakumpoto chakum'mawa, Kuwala, kwakukulu kuposa dzuwa la masauzande ambiri lotsegulidwa pakati pa mutu wanga. Mu nthawi yomweyo kapena mfundo, miyaya inagwidwa. Panalibe nthawi. Kutalika ndi miyeso sizinali umboni. Chilengedwe chinali ndi mayunitsi. Ndinkadziwa magulu a chilengedwe ndi ma unit monga Intelligences. Kupitirira ndi kupitirira, kotero kunena, panali Kuwala kwakukulu ndi kochepa; Kuwala kwakukulu kwambiri kwa Miyezi yaing'ono, yomwe inavumbulutsa mitundu yosiyanasiyana ya magulu. Miyezi siinali yachirengedwe; Iwo anali Kuwala monga Intelligences, Conscious Lights. Poyerekeza ndi kuwala kapena kuwala kwa Miyezi imeneyo, kuwala kwa dzuŵa kunali nkhungu yaikulu. Ndipo mkati ndi kupyolera mu Kuwala konse ndi mayunitsi ndi zinthu ine ndimadziwa Kukhalapo kwa Chisamaliro. Ndinkadziŵa Conscious ngati Chowonadi Chokhalitsa ndi Chosavuta, ndikuzindikira mgwirizano wa zinthu. Sindinasangalale ndi zosangalatsa, zokhumudwitsa kapena zosangalatsa. Mawu amalephera kufotokoza kapena kufotokoza KUKHULUPIRIRA. Zingakhale zopanda pake kuyesa kufotokozera ukulu wamtengo wapatali ndi mphamvu ndi dongosolo ndi chiyanjano pochita zomwe ndikudziŵa. Kawiri pazaka khumi ndi zinayi zotsatira, kwa nthawi yaitali nthawi iliyonse, ndimadziwa Consciousness. Koma panthawi imeneyo sindinadziwe zoposa momwe ndinadziwira mu mphindi yoyamba ija.

Kudziwa Chisamaliro ndilo liwu la mawu ofanana omwe ndasankha monga mawu oti ndiwone za nthawi yodalirika komanso yochititsa chidwi ya moyo wanga.

Chisamaliro chiripo mu gawo lililonse. Choncho kukhalapo kwa chisangalalo kumapangitsa kuti aliyense azizindikira monga momwe ntchitoyo imakhalira pamlingo womwe umadziwika.

Kudziwa Kusamala kukuwulula 'zosadziwika' kwa yemwe wakhala akudziŵa. Ndiye kudzakhala ntchito ya yemweyo kuti adziwitse zomwe angathe podziwa Kusamala.

Chofunika kwambiri pakuzindikira chisamaliro ndikuti zimathandiza munthu kudziwa za phunziro lililonse, poganiza. Kulingalira ndiko kugwiritsabe kowala kwa Chikumbumtima mkati mwa phunziro la kuganiza. Mwachidule, kuganiza kuli ndi magawo anayi: kusankha nkhani; ndikugwiritsira ntchito Kuunika Kwake pa Nkhaniyi; kutsogolera Kuwala; ndipo, cholinga cha Kuwala. Pamene Kuunika kukuyang'ana, nkhaniyi imadziwika. Mwa njira iyi, Kuganiza ndi Kuwonongeka kwalembedwa.

Cholinga chapadera cha bukhuli ndi: Kufotokozera za thupi la umunthu kuti ndife osiyana kwambiri ndi matatu aumulungu omwe samwalira, Triune Selves, omwe, nthawi ndi nthawi, anakhala ndi zigawo zathu zazikulu komanso zoganizira kwambiri m'matupi opanda ungwiro M'dziko la Permanence; kuti ife, omwe tidziwa tsopano tiri mu matupi aumunthu, tinalephera ku mayesero ovuta, ndipo potero tinatengedwera tokha kudziko lachikhalire ku dziko ladziko lachibadwidwe ndi imfa ndi kukhalapo; kuti sitimakumbukira izi chifukwa timadziyika tokha kugona tulo, kuti tilota; kuti tidzapitiriza kulota kudzera mu moyo, kudzera mu imfa ndi kubweranso kumoyo; kuti tiyenera kupitiliza kuchita izi mpaka tidzipusitsa, tadzutse, tokha kuchokera ku hypnosis kumene timadziika tokha; kuti, ngakhale zitatha nthawi yaitali bwanji, tifunika kuwuka kuchokera ku maloto athu, kudzidzimadzimadzimadzimadzimwini tokha monga matupi athu, ndiyeno kubwezeretsanso ndi kubwezeretsa matupi athu kumoyo wosatha kunyumba kwathu - Malo Okhazikika omwe tinabwera - zimayendetsa dziko lathuli, koma silikuwoneka ndi maso. Kenaka tidzatenga malo athu ndi kupitiliza ziwalo zathu mu Order Order of Progression. Njira yokwaniritsira izi ikuwonetsedwa m'mitu yotsatira.

Izi zikulemba zolemba za ntchitoyi ndi printer. Pali nthawi yochepa yowonjezera ku zomwe zalembedwa. Pakati pa zaka zambiri za kukonzekera, nthawi zambiri ndafunsidwa kuti ndikuphatikizira m'mavesi ena mavesi omwe amawoneka ngati osamvetsetseka, koma omwe, malinga ndi zomwe zanenedwa pamasamba awa, amalingalira komanso ali ndi tanthauzo, , panthawi imodzimodzi, gwirizanitsani mawu omwe aperekedwa mu ntchitoyi. Koma ndinkalephera kufananitsa kapena kusonyeza makalata. Ndinkafuna kuti ntchitoyi iweruzidwe pazinthu zokha.

Chaka chathachi ndidagula buku lomwe linali ndi The Lost Books of the Bible ndi The Forgotten Books of Eden. Pofufuza masamba a mabukuwa, ndizodabwitsa kuwona kuti ndi ndime zingati zachilendo komanso zosamvetsetseka zomwe zingamvetsetsedwe munthu akamvetsetsa zomwe zalembedwa pano za Triune Self ndi magawo ake atatu; za kusinthika kwa thupi lathupi lathunthu kukhala thupi langwiro, losakhoza kufa, ndi Dziko Lamuyaya, lomwe m'mawu a Yesu ndi "Ufumu wa Mulungu."

Apanso pempho lapangidwa kuti zifotokozedwe m'mavesi a m'Baibulo. Mwina ndi bwino kuti izi zichitike komanso kuti owerenga Maganizo ndi Kuwonongedwa apatsidwe umboni wotsimikizira mawu ena m'buku lino, zomwe zikupezeka m'Chipangano Chatsopano komanso m'mabuku omwe atchulidwa pamwambapa. Chifukwa chake ndikuwonjezera gawo lachisanu ku Chaputala X, Mulungu ndi Zipembedzo zawo, pochita zinthu izi.

HWP

New York, Marichi 1946

Pitirizani Kuyamba ➔