Mutu Woyamba wa KUCHITA NDI DESTINY


MAU OYAMBA
Chaputala choyamba cha Kuganiza ndi Kutha cholinga chake ndi kukufotokozerani nkhani zochepa chabe m'bukuli. Zambiri mwa nkhanizo zingawoneke zachilendo. Ena a iwo akhoza kukhala odabwitsa. Mutha kupeza kuti onse amalimbikitsa kulingalira mozama. Mukayamba kudziwa bwino ganizoli, ndikusinkhasinkha za bukuli, mupeza kuti zikuwonekeranso bwino, ndikuti mukuyamba kumvetsetsa zinthu zina zofunika kwambiri koma zomwe sizikudziwikiratu za moyo - makamaka za inu .

Bukuli limafotokoza cholinga cha moyo. Cholinga chake sikungopeza chisangalalo, kaya pano kapena pambuyo pake. Komanso "kupulumutsa" moyo wa munthu. Cholinga chenicheni cha moyo, cholinga chomwe chidzakhutiritse malingaliro ndi kulingalira, ndi ichi: kuti aliyense wa ife azindikira pang'onopang'ono za kuzindikira kwakukulu; ndiye kuti, kuzindikira za chilengedwe, ndi kupitilira ndi kupitirira chilengedwe. Ndi chilengedwe chimatanthawuza zonse zomwe munthu angathe kuzindikiridwa kudzera munzeru.

Bukuli limakufotokozerani nokha. Zimakubweretserani uthenga wokhudza inu nokha: umunthu wanu wodabwitsa womwe umakhala mthupi lanu. Mwinamwake mwakhala mukuzidziwitsa nokha ndi thupi lanu; ndipo mukamayesa kuganizira za inu nokha mumaganizira za thupi lanu. Mwa mphamvu ya chizolowezi mwayankhula za thupi lanu ngati "Ine", ngati "inemwini". Mwazolowera kugwiritsa ntchito mawu ngati "pamene ndidabadwa," ndi "ndikamwalira"; ndi "Ndinadziwona ndekha m'galasi," ndipo "Ndinapumula ndekha," "Ndinadzicheka," ndi zina zotero, pomwe kwenikweni ndi thupi lanu lomwe mumalinena. Kuti mumvetsetse zomwe muli, muyenera kuwona kusiyana pakati pa inu ndi thupi lomwe mumakhalamo. Popeza mumagwiritsa ntchito liwu loti "thupi langa" mosavuta monga mumagwiritsira ntchito aliyense mwazomwe zatchulidwazi zingatanthauze kuti simuli okonzeka kupanga kusiyana kofunikira uku.

Muyenera kudziwa kuti simuli thupi lanu; Muyenera kudziwa kuti thupi lanu si inu. Muyenera kudziwa izi chifukwa, mukamaganizira za izi, mumadziwa kuti thupi lanu ndilosiyana kwambiri ndi m'mene munalili, mudakali, munayamba mwazindikira. Pa zaka zomwe mwakhala mukukhala mthupi lanu mwakhala mukudziwa kuti zasintha: pakudutsa ubwana wawo ndi unyamata ndi unyamata, ndipo mu chikhalidwe chake cha tsopano, zasintha kwambiri. Ndipo inu mukuzindikira kuti monga thupi lanu lakhwima pamenepo pakhala kusintha kochepa mu malingaliro anu a dziko ndi maganizo anu pa moyo. Koma mukusintha konseku mwakhalabe inu: ndiko kuti, mwakhala mukudzidziwa nokha kuti ndinu munthu yemweyo, yemweyo, nthawi yonseyi. Kusinkhasinkha kwanu pa choonadi chophweka kukukakamizani kuti muzindikire kuti mulidi ndipo simungakhale thupi lanu; M'malo mwake, thupi lanu ndi thupi lomwe mumakhalamo; chikhalidwe chimene mukuchita; chinyama chimene mukuyesera kumvetsetsa, kuphunzitsa ndi kuzindikira.

Inu mukudziwa momwe thupi lanu linabwerera mu dziko lino; koma simukudziwa momwe munabwerera m'thupi lanu. Iwe sunalowe mmenemo kufikira nthawi yobadwa pambuyo pake; chaka, mwina, kapena zaka zingapo; koma pazomwezi mukudziwa pang'ono kapena simukudziwa kanthu, chifukwa kukumbukira thupi lanu kunayamba mutangolowa m'thupi lanu. Mukudziwa china chake pazinthu zomwe thupi lanu lomwe limasintha nthawi zonse limapangidwa; koma chomwe inu muli simukudziwa; simukudziwa monga momwe muliri mthupi lanu. Mukudziwa dzina lomwe thupi lanu limasiyanitsidwa ndi matupi a ena; ndipo mwaphunzira kulitenga ngati dzina lanu. Chofunika ndichakuti, muyenera kudziwa, osati momwe inu mulili, koma zomwe inu muli monga munthu - kudzizindikira nokha, koma osadziwanso monga inu eni, wosadziwika. Mukudziwa kuti thupi lanu limakhala ndi moyo, ndipo mukuganiza kuti lidzafa; chifukwa ndichowona kuti thupi lamoyo lirilonse limafa munthawi yake. Thupi lanu linali ndi chiyambi, ndipo lidzakhala ndi mathero; ndipo kuyambira koyambirira mpaka kumapeto imamvera malamulo adziko lapansi a zochitika, zosintha, nthawi. Inu, komabe, simukuyenera kutsatira malamulo omwe amakhudza thupi lanu. Ngakhale thupi lanu limasintha zinthu zomwe limapangidwa mobwerezabwereza kuposa momwe mumasinthira zovala zomwe mumavala, mawonekedwe anu sasintha. Ndinu chimodzimodzi nthawi zonse.

Pamene mukusinkhasinkha mfundo izi zomwe mukuzipeza, ngakhale mutayesa, simungaganize kuti inu nokha mudzatha, zomwe simungaganize kuti inu mwakhalapo pachiyambi. Izi ndi chifukwa chakuti umunthu wanu ndi wopanda chiyambi komanso wosatha; Weniweni ine, Wodzikonda womwe iwe umamverera, ndi wosafa ndi wosasintha, kwanthawizonse kuposa zowopsya za kusintha, nthawi, ya imfa. Koma chomwe ichi chinsinsi chanu chodziwika ndi, inu simukudziwa.

Mukadzifunsa nokha, "Ndikudziwa chiyani kuti ndine?" kupezeka kwanu kudzakupangitsani kuyankha mwanjira zina monga izi: "Chilichonse chomwe ndingakhale, ndikudziwa kuti mwina ndikudziwa; ndikudziwa ngakhale kukhala ndikudziwa." Ndipo kupitilira pa izi mutha kunena kuti: "Chifukwa chake ndikudziwa kuti ndili. Ndikudziwa, inenso, ndine, ndipo sindine winanso. Ndikudziwa kuti ichi ndichizindikiritso changa - Kudzidalira ndikudzimva komwe ndimamva bwino - sikusintha m'moyo wanga wonse, ngakhale zina zonse zomwe ndikuzidziwa zikuwoneka kuti zikusintha nthawi zonse. " Pochita izi mutha kunena kuti: "Sindikudziwa chomwe ndikusintha chodabwitsa ichi; koma ndikudziwa kuti m'thupi la munthu uyu, lomwe ndimadziwa nthawi yakudzuka kwanga, pali china chake chomwe chimazindikira; china chake chimamverera ndikukhumba ndikuganiza, koma izi sizisintha; chinthu chodziwitsa chomwe chimafuna ndikulimbikitsa thupi kuchita, komabe mwachiwonekere si thupi.

Potero, pakuganiza, mumadziyesa nokha ngati thupi lokhala ndi dzina komanso zinthu zina zosiyanitsa, koma monga kudzikonda nokha m'thupi. Wodzikonda yekha m'thupi amatchedwa, m'buku lino, wochita-mu-thupi. Wochita-mu-thupi ndi nkhani yomwe bukuli limakhudzidwa kwambiri. Kotero inu mudzapeza kuti zothandiza, pamene inu mukuwerenga bukhu, kuti muganizire nokha ngati wochita; kudziyesa wekha ngati munthu wosafa mu thupi la munthu. Pamene mukuphunzira kudziganizira nokha monga wochita, monga wochita m'thupi lanu, mudzakhala mutengapo mbali yofunikira kumvetsetsa chinsinsi cha inu nokha ndi ena.

Inu mukudziwa thupi lanu, ndi zina zonse zomwe ziri zachirengedwe, mwa mphamvu. Ndimangogwiritsa ntchito mphamvu za thupi lanu zomwe mungakwanitse kugwira ntchito padziko lapansili. Inu mumagwira ntchito mwa kuganiza. Maganizo anu amachokera kukumverera kwanu ndi chikhumbo chanu. Kumverera kwanu ndi kukhumba ndi kuganiza nthawizonse kumawoneka mu ntchito ya thupi; Zochita zowonongeka chabe ndizowonetseratu, kutengeka, kwa ntchito yanu yamkati. Thupi lanu liri ndi mphamvu zake ndi chida, chimangidwe, chomwe chimakhudzidwa ndi kumverera kwanu ndi kukhumba; ndi makina anu enieni.

Mphamvu zanu ndi zamoyo; magawo osawoneka azinthu zachilengedwe; izi zimayambitsa mphamvu zomwe zimakhudza thupi lonse; ndi zinthu zomwe, ngakhale zili zopanda nzeru, zimadziwa momwe zimagwirira ntchito. Zomverera zanu zimagwira ntchito ngati malo, operekera ziwonetsero pakati pazinthu zachilengedwe ndi makina amunthu omwe mukugwiritsa ntchito. Mphamvu ndi akazembe achilengedwe kubwalo lanu. Thupi lanu ndi mphamvu zake sizikhala ndi mphamvu yogwira ntchito mwaufulu; osati kuposa golovesi yanu yomwe mumatha kumva ndi kuchitapo kanthu. M'malo mwake, mphamvu imeneyo ndi inu, wogwira ntchito, wodziwa nokha, wochita zomwe zili.

Popanda inu, wochita, makina sangakwaniritse chilichonse. Ntchito zosagwira thupi za thupi lanu - ntchito yomanga, kukonza, kukonza minofu, ndi zina zotero - zimangochitika zokha ndi makina omwe amapumira momwe amagwirira ntchito limodzi molumikizana ndi makina osintha achilengedwe. Ntchito yanthawi zonse mthupi lanu imasokonezedwa pafupipafupi, komabe, ndimalingaliro anu osasunthika komanso osasinthasintha: ntchitoyi yawonongeka ndikuwonongedwa kotero kuti mumayambitsa kupsinjika ndi kusalongosoka kwakuthupi polola malingaliro anu ndi zikhumbo zanu kuchita popanda kulamulira. Chifukwa chake, kuti chilengedwe chiloledwe kukonzanso makina anu popanda kusokonezedwa ndi malingaliro ndi malingaliro anu, zimaperekedwa kuti nthawi ndi nthawi muzisiya; chilengedwe mthupi lanu chimapereka kuti chomangira chomwe chimakusungani inu ndi malingaliro pamodzi nthawi zina chimakhala chomasuka, pang'ono kapena kwathunthu. Kupumula uku kapena kusiya mphamvu ndiko kugona.

Pamene thupi lanu likugona simunakhudzane nalo; munjira ina yake muli kutali ndi izi. Koma nthawi iliyonse mukadzutsa thupi lanu mumazindikira nthawi yomweyo kuti ndinu "Ine" momwe mudali musananyamule thupi lanu. Thupi lako, ngakhale litadzuka kapena likugona, silimadziwa chilichonse, nthawi zonse. Zomwe zili zanzeru, zomwe zimaganizira, ndiwe wekha, wochita zomwe zili mthupi lako. Izi zimawonekera mukamawona kuti simukuganiza pamene thupi lanu liri mtulo; osachepera, ngati mukuganiza nthawi yogona simukudziwa kapena kukumbukira, mukadzutsa thupi lanu, zomwe mumaganizira.

Tulo mwina ndizakuya kapena loto. Kugona tulo tatikulu ndi mkhalidwe womwe mumadzipangira nokha, komanso momwe simukugwirizana ndi mphamvu; ndi mkhalidwe womwe mphamvu zidasiya kugwira ntchito chifukwa chodulidwa ku mphamvu yomwe imagwirira ntchito, ndi mphamvu yanji yomwe iwe ukuchita. Maloto ndi mkhalidwe wamagulu ochepa; mkhalidwe womwe mphamvu zanu zimasinthidwa kuchoka kuzinthu zakunja zachilengedwe kuti zizigwira ntchito mkati mwachilengedwe, kuchita mogwirizana ndi zomwe zinthu zimadziwika mukadzuka. Pamene, mutagona tulo tofa nato, mumalowanso mthupi lanu, nthawi yomweyo mumadzutsa mphamvu ndikuyamba kugwiranso ntchito ngati wanzeru pamakina anu, kulingalira, kuyankhula, komanso kuchita monga kumverera- ndi- chikhumbo chomwe inu muli. Ndipo kuchokera pachizolowezi chamoyo wonse mumadzizindikira nthawi yomweyo komanso ndi thupi lanu: "Ndakhala ndikugona," mukuti; "tsopano ndadzuka."

Koma mthupi lanu ndi kunja kwa thupi lanu, mosinthana ndimagona ndikugona tsiku ndi tsiku; kudzera mu moyo ndi kudzera mu imfa, komanso kudzera m'maiko pambuyo paimfa; komanso kuchokera ku moyo kupita ku moyo kupyola miyoyo yanu yonse - kudziwika kwanu ndi kudzimva kwanu kuti mukupitilizabe. Kudziwika kwanu ndi chinthu chenicheni, ndipo kukhalapo nanu nthawi zonse; koma ndichinsinsi chomwe nzeru ya munthu sichingamvetsetse. Ngakhale singagwidwe ndi mphamvu mumazindikira kukhalapo kwake. Mukudziwa kuti ndikumverera; mumakhala ndikudziwika kuti ndinu ndani; kumverera kwodzikwaniritsa, kudzikonda; mumadzimva, popanda kukayika kapena kupereka zifukwa zomveka, kuti ndinu ofanana ndendende omwe amapitilira moyo wanu wonse.

Kumverera kotere kwa kukhalapo kwanu ndi kotsimikizirika kuti simungaganize kuti inu mu thupi lanu simungakhalepo wina aliyense kupatula nokha; mumadziwa kuti nthawi zonse mumakhala yemweyo, podziwa nokha, wochita zomwezo. Mukayika thupi lanu kuti mupume ndi kugona simungaganize kuti chidziwitso chanu chidzatha mutasiya kugwira thupi lanu ndikusiya; mukuyembekezera kuti mukamadziwanso thupi lanu ndikuyamba tsiku lochita ntchito, mudzakhalabe ofanana, inu nokha, wochita zomwezo.

Mofanana ndi kugona, ndi imfa. Imfa imangokhala tulo tomwe nthawi yayitali, kuchoka pantchito kuchokera kudziko lino lapansi. Ngati panthawi ya imfa mumadziwa mmene mumamvera, ndikudzikonda, mutadziwa kuti kugona kwa imfa nthawi yayitali sikungakhudze kupitiriza kwanu kwina kusiyana ndi kugona kwanu usiku. . Mudzamva kuti mwa tsogolo losadziwika inu mupitilizabe, monga momwe mudapitilira tsiku ndi tsiku kupyolera mu moyo umene ukutha. Wodzikonda nokha, ichi, chomwe chimadziwika mu moyo wanu wamakono, ndi chomwecho, chomwecho, chomwecho chomwechi chimazindikira kupitiriza tsiku ndi tsiku kupyolera mwa moyo wanu wakale.

Ngakhale zakale zam'mbuyomo ndi zinsinsi kwa inu tsopano, moyo wanu wakale wakukhala padziko lapansi sizodabwitsa kwambiri kuposa moyo uno. Mmawa uliwonse pali chinsinsi cha kubwerera ku thupi lanu lakugona kuchokera kwa inu-osadziwa-kumene, kulowa mmenemo mwanjira yanu-osadziŵa, ndikudziwanso dziko la kubadwa ndi imfa ndi nthawi. Koma izi zakhala zikuchitika kawirikawiri, zakhala zachilendo kwambiri, kuti siziwoneka ngati zinsinsi; ndizochitika kawirikawiri. Komabe sizomwe zikusiyana ndi momwe mukuyendera pamene, pachiyambi cha kukhalapo konse, mumalowa thupi latsopano lomwe lakhazikitsidwa kwa inu mwachilengedwe, lophunzitsidwa ndi kukonzedwa ndi makolo anu kapena othandizira monga anu atsopano kukhala m'dziko lapansi, maski atsopano monga umunthu.

Makhalidwe ndi phokoso, mask, kudzera mwa ochita masewera, ochita, amalankhula. Ndichoposa thupi. Kukhala umunthu thupi la munthu liyenera kukhala logalamuka mwa kukhalapo kwa wochita mmenemo. Mu sewero losinthika la moyo wochitayo amatenga ndi kuvala umunthu, ndipo kudzera mwa izo amachita ndi kumayankhula momwe izo zimasewera gawo lake. Monga umunthu wochitayo amadziganizira yekha monga umunthu; ndiko kuti, masquerader amadziganizira yekha ngati gawo lomwe limasewera, ndipo amadziiwala yekha ngati chidziwitso chosafa mwa chigoba.

Ndikofunikira kumvetsetsa zakukhazikitsidwanso komanso zamtsogolo, apo ayi sikutheka kuwerengera zakusiyana kwa chikhalidwe ndi umunthu. Kunena kuti kusalingana kwa kubadwa ndi malo, chuma ndi umphawi, thanzi ndi matenda, zimachitika mwangozi kapena mwangozi ndiko kunyoza malamulo ndi chilungamo. Kuphatikiza apo, kunena kuti waluntha, waluntha, waluso, mphatso, luso, mphamvu, ukoma; kapena, umbuli, kusadziletsa, kufooka, ulesi, kuipa, ndi ukulu kapena kuchepa kwa umunthu mu izi, monga zikuchokera kubadwa lakuthupi, zimatsutsana ndi kulingalira bwino. Chibadwa chimakhudzana ndi thupi; koma khalidwe limapangidwa ndi kuganiza kwa munthu. Lamulo ndi chilungamo ndizomwe zimalamulira dziko lino la kubadwa ndi imfa, apo ayi sakanakhoza kupitilizabe; ndipo malamulo ndi chiweruzo chachilungamo ndizopambana muzochita za anthu. Koma zotsatira sizimangotsatira chifukwa nthawi zonse. Kufesa sikutsatiridwa nthawi yomweyo ndikukolola. Momwemonso, zotsatira za chinthu kapena malingaliro sizingawoneke mpaka patadutsa nthawi yayitali. Sitingathe kuwona zomwe zimachitika pakati pa lingaliro ndi zochita ndi zotsatira zake, monganso momwe sitingathe kuwona zomwe zikuchitika panthaka pakati pa nthawi yobzala ndi kukolola; koma munthu aliyense mthupi la munthu amapanga lamulo lake kukhala choikidwiratu ndi zomwe amaganiza komanso zomwe amachita, ngakhale sangadziwe pomwe akupereka lamulolo; ndipo sichidziwa nthawi yomwe mankhwalawo adzadzazidwe, monga tsogolo, pakadali pano kapena mtsogolo mtsogolo padziko lapansi.

Tsiku limodzi ndi moyo wonse ndizofanana; Ndi nthawi zobwerezabwereza za kukhalapo kosalekeza momwe wochitikayo amakwaniritsa tsogolo lake ndikuyerekeza kuchuluka kwake ndi moyo. Usiku ndi imfa, nawonso, ndizofanana kwambiri: mukamachoka kuti thupi lanu lipumule ndi kugona, mumakumana ndi zofanana kwambiri ndi zomwe mumakumana nazo mukamachoka kuthupi mukamwalira. Maloto anu ausiku, nawonso, ayenera kufananizidwa ndi zomwe zimachitika pambuyo paimfa zomwe mumadutsa pafupipafupi: zonsezi ndi magawo azomwe amachita omwe akuchita; mwa onse mumakhala m'malingaliro anu ndi zochita zanu, mphamvu zanu zimagwirabe ntchito m'chilengedwe, koma mkatikati mwa chilengedwe. Ndipo nthawi yakugona tulo tofa nato, pomwe mphamvu sizigwiranso ntchito - mkhalidwe wokuiwala pomwe palibe chokumbukira chilichonse - umafanana ndi nthawi yopanda kanthu yomwe umadikirira pakhomo la dziko mpaka nthawi yomwe kulumikizananso ndi malingaliro anu mthupi latsopano la thupi: thupi la khanda kapena thupi la mwana lomwe lapangidwira inu.

Pamene muyamba moyo watsopano mumadziwa, monga mukuwombera. Mukuona kuti ndinu chinthu chodziwika bwino komanso chotsimikizika. Kumverera kotere kwa I-ness kapena kudzikonda ndiye chinthu chenicheni chomwe mumazindikira kwa nthawi yambiri. Zonse ziri chinsinsi. Kwa kanthawi mukudabwa, mwinamwake kukhumudwa, ndi thupi lanu lachilendo ndi malo osadziwika. Koma pamene mukuphunzira momwe mungagwiritsire ntchito thupi lanu ndikugwiritsa ntchito mphamvu zake mumakonda pang'ono podzidziŵikitsa nokha. Komanso, mumaphunzitsidwa ndi anthu ena kuti mumve kuti thupi lanu ndi lanu; mumapanga kumva kuti ndinu thupi.

Potero, pamene mukubwera mochulukira pansi pa mphamvu za thupi lanu, mumakhala osadziŵa kuti ndinu osiyana ndi thupi lomwe mumakhala. Ndipo pamene iwe ukukula kuchokera ubwana iwe udzatayika kugonana ndi pafupifupi chirichonse chimene sichikudziwika kwa mphamvu, kapena kuganiziridwa mwa mawu a mphamvu; Mudzakhala m'ndende mudziko lapansi, ndikudziŵa zokhazokha, zachinyengo. Pansi pazimenezi mulidi chinsinsi cha moyo wanu wonse.

Chinsinsi chachikulu ndicho Umunthu Wanu Weniweni - Umunthu wokulirapo womwe simuli mthupi lanu; osati m'dziko lino lobadwa kapena imfa; koma chomwe, chodziwikiratu chosafa mu Dziko Lonse lokhalitsa, ndikupezeka pakati panu m'moyo wanu wonse, munthawi yonse yogona ndi imfa.

Kusaka kwa moyo wonse kwa munthu china chake chomwe chingakhutiritse ndiko kufunafuna kwake Kwenikweni; kudzizindikiritsa, kudzikonda ndi kudziyesa, zomwe aliyense amazidziwa pang'ono, ndikumverera ndikukhumba kudziwa. Chifukwa chake Munthu Weniweni amadziwika kuti ndi Kudzi Selfdziwa, cholinga chenicheni ngakhale sichidziwika chofunafuna anthu. Ndikukhazikika, ungwiro, kukwaniritsidwa, komwe kumayembekezeredwa koma sikupezeka mgulu la anthu ndi khama. Kuphatikiza apo, Weniweni weniweni ndiupangiri komanso woweruza wokhalapo yemwe amalankhula mumtima monga chikumbumtima ndi ntchito, monga kulondola ndi kulingalira, monga lamulo ndi chilungamo - popanda amene munthu angakhale nyama.

Pali zoterezi. Ndimodzi mwaumulungu wa Triune, m'buku ili lotchedwa chifukwa ndilo chinthu chimodzi chodziwika bwino chautatu: cha gawo lodziwika, gawo loganiza, ndi gawo lochita. Mbali yokha ya gawo la ochita akhoza kulowa mu thupi la nyama ndikupanga thupi la munthu. Gawo lomwelo ndilo lomwe limatchedwa wochita-mu-thupi. Mwa munthu aliyense, wochita yekhayo ndi gawo losagawanika la kudzikonda kwake, komwe kuli gawo limodzi pakati pa anthu ena atatu. Mbali yolingalira ndi yodziwa za Triune Self iliyonse ili mu Muyaya, Dziko Lamuyaya, lomwe likuzungulira dziko lathu la umunthu la kubadwa ndi imfa ndi nthawi. Wochita-mu-thupi amalamulidwa ndi mphamvu ndi thupi; Choncho sizingatheke kuzindikira za zenizeni za ziganizo zowonongeka ndi zadzidzidzi. Iwo amawasowa iwo; zinthu za m'maso zimasocheretsa, zithupi za thupi zimazigwira izo. Sichiwona kupyola fomu zolinga; izo zimawopa kudzimasula zokha kuchokera ku zithupi za thupi, ndi kuima zokha. Pamene wogwira ntchitoyo akudziwonetsera yekha wokonzeka ndi wokonzeka kuthetsa kukongola kwa lingaliro la illusions, woganiza ndi wodziwa zake nthawi zonse ali okonzeka kuwapatsa Kuwala panjira yopita Kudziwa. Koma wochita momwe akufunira woganiza ndi wodziwa amawonekera kunja. Kudziwa, kapena weniweni Wodzikonda, wakhala nthawizonse chinsinsi kwa kuganiza kwa anthu mu chitukuko chirichonse.

Plato, mwina wopambana kwambiri komanso woimira akatswiri anzeru zaku Greece, adagwiritsa ntchito ngati lamulo kwa otsatira ake pasukulu yake yanzeru, Academy: "Dzidziwe wekha" - gnothi seauton. Kuchokera pazolemba zake zikuwoneka kuti amamvetsetsa za Munthu weniweni, ngakhale kuti palibe mawu omwe adagwiritsa ntchito omwe adawamasulira mu Chingerezi ngati china chilichonse chokwanira kuposa "moyo". Plato adagwiritsa ntchito njira yofunsira za kupeza weniweni weniweni. Pali zaluso zazikulu pakuzunza anthu ake; popanga zovuta zake. Njira yake ya dialectics ndi yosavuta komanso yozama. Wowerenga waulesi wamaganizidwe, yemwe angafune kusangalatsidwa kuposa kuphunzira, atenga nthawi yayitali kuti Plato ndiwotopetsa. Zachidziwikire kuti njira yake yolankhulira inali yophunzitsa malingaliro, kuti athe kutsatira malingaliro, komanso kuti asayiwale mafunso ndi mayankho pazokambirana; wina sangakhale woweruza malingaliro omwe afikiridwa pazokambiranazo. Inde, Plato sanafune kuphunzitsa wophunzirayo zambiri. Ndikothekera kuti amafuna kulangiza malingaliro m'maganizo, kuti mwa kuganiza kwanu awunikiridwe ndikutsogolera kudziwa za mutu wake. Iyi, njira ya Socrate, ndi njira yolankhulirana ya mafunso ndi mayankho anzeru omwe akatsatiridwa angathandize munthu kuphunzira kuganiza; ndikuphunzitsa malingaliro kuti aganize bwino Plato wachita zambiri mwina kuposa mphunzitsi wina aliyense. Koma palibe zolembedwa zomwe zatsikira kwa ife momwe amafotokozera malingaliro, kapena malingaliro; kapena chomwe Uyo weniweni uli, kapena njira yodziwira izo. Wina ayenera kuyang'ana patali.

Chiphunzitso chakale cha India chidafotokozedwa mwachidule m'mawu obisika akuti: "ndiwe ndiwe" (tat tvam asi). Chiphunzitsochi sichimveketsa bwino, komabe, kuti "ameneyo" ndi ndani "iwe"; kapena momwe "iwo" ndi "iwe" alili ogwirizana, kapena momwe ayenera kudziwika. Komabe ngati mawuwa ali ndi tanthauzo ayenera kufotokozedwa m'mawu omveka bwino. Zomwe zili mu nzeru zonse zaku India - kuti tiwone bwino za masukulu oyambira - zikuwoneka kuti mwa munthu muli chinthu chosakhoza kufa chomwe chimakhala nthawi zonse chimakhala chophatikizika kapena china chilichonse, ngati dontho yamadzi am'nyanja ndi gawo limodzi mwa nyanja, kapena ngati mphanvu ndi imodzi yomwe ili ndi lawi lomwe limayambira ndikukhalamo; ndipo, komanso, kuti munthuyu china chake, uyu wopanga - kapena, monga amatchulidwira m'masukulu akulu, atman, kapena purusha, - amasiyana ndi china chilichonse pongotengera chophimba chazindikiritso, maya , zomwe zimapangitsa wochita mwa munthu kudzilingalira yekha monga wopatukana komanso monga munthu; pomwe, aphunzitsiwo akuti, palibe munthu payekha kupatula chinthu chachikulu chapadziko lonse lapansi, chotchedwa Brahman.

Chiphunzitsochi ndichakuti, zidutswa zophatikizidwa za Brahman wapadziko lonse lapansi zimangokhala ndi moyo wamunthu komanso kuvutika mwangozi, osadziwa kuti amadziwika kuti ndi Brahman wapadziko lonse lapansi; womangidwa ku gudumu la kubadwa ndi imfa ndi kukonzanso zochitika m'chilengedwe, mpaka, patadutsa zaka zambiri, zidutswa zonse pang'onopang'ono zidzalumikizidwanso ku Brahman wapadziko lonse lapansi. Choyambitsa kapena kufunikira kapena kufunikira kwa Brahman kuti adutse mu njira yovutayi komanso yopweteka ngati zidutswa kapena madontho sizinafotokozeredwe. Sichiwonetsedwanso momwe Brahman wodalirika wangwiro aliri kapena angapindule nacho; kapena momwe zidutswa zake zimapindulira; kapena momwe chilengedwe chimapindulira. Kukhalapo konse kwaumunthu kumawoneka ngati vuto lopanda tanthauzo popanda chifukwa kapena chifukwa.

Komabe, njira ikuwonetsedwa momwe munthu woyenera, wofunafuna "kudzipatula," kapena "kumasulidwa" kuchokera kuukapolo wamalingaliro wam'chilengedwe, atha kuyesetsa mwamphamvu kuti achoke pamisa, kapena chinyengo, ndikupita patsogolo kuthawa kwachilengedwe. Ufulu uyenera kupezeka, akuti, kudzera muzochita za yoga; chifukwa kudzera mu yoga, akuti, kuganiza kumatha kukhala kophunzitsidwa kotero kuti atman, purusha - wopanga - amaphunzira kupondereza kapena kuwononga malingaliro ndi zikhumbo zake, ndikuwononga malingaliro omwe malingaliro ake adakodwa kalekale ; potero kumasulidwa ku kufunikira kwakukhalanso ndi moyo waumunthu, pamapeto pake kumabwezeretsedwanso mu Brahman wapadziko lonse lapansi.

M'zonsezi muli zotsalira za chowonadi, chifukwa chake zabwino zambiri. Woga amachita kuphunzira kulamulira thupi lake ndikudziwongolera momwe akumvera komanso zikhumbo zake. Atha kuphunzira kuwongolera malingaliro ake mpaka pomwe angathe, mwa kufuna kwake, kuzindikira zochitika zamkati mwa iwo omwe amadziwika ndi malingaliro a anthu osaphunzitsidwa, ndipo potero amatha kuphunzitsidwa ndikudziwana bwino ndi zachilengedwe zomwe zili zinsinsi kwa anthu ambiri. Atha kupitilirabe, amatha kulamulira bwino mphamvu zina zachilengedwe. Zonsezi mosakayikira zimasiyanitsa munthuyo ndi unyinji waukulu wa ochita zopanda upangiri. Koma ngakhale dongosolo la yoga limanena kuti "limasula," kapena "kudzipatula," lodzipangitsa kukhala lopanda tanthauzo la malingaliro, zikuwoneka bwino kuti silitsogolera munthu kupyola malire achilengedwe. Izi ndizachidziwikire chifukwa chosamvetsetsa pamalingaliro.

Maganizo omwe amaphunzitsidwa ku yoga ndi malingaliro, nzeru. Ndicho chida chapadera cha wochita chomwe chikufotokozedwa m'masamba amtsogolo monga malingaliro a thupi, apa akusiyana ndi malingaliro ena awiri pano omwe sali osiyana: malingaliro a kumverera ndi chokhumba cha wochita. Malingaliro a thupi ndi njira yokha yomwe mchitidwe woyenera angagwire ntchito kudzera mu mphamvu zake. Kugwira ntchito kwa malingaliro a thupi kuli kochepa kokha kumaganizo, kotero kuti mwachibadwa ndi chilengedwe. Kupyolera mwa izo munthu amadziwa chilengedwe chonse mwa zochitika zake zosavuta kokha: dziko la nthawi, la ziwonetsero. Chifukwa chake, ngakhale wophunzira akulitsa nzeru zake, nthawi yomweyo amawonetsa kuti adakalibe ndi maganizo ake, adakali ndi chilengedwe, osamasulidwa kufunikira kokhalapobe m'mitima yaumunthu. Mwachidule, komabe wochita bwino akhoza kukhala ngati woyendetsa makina ake, sangathe kudzipatula kapena kudzimasula yekha, sangadziwe yekha kapena mwini wake weniweni, pakuganiza ndi maganizo ake okha; pakuti nkhani zoterozo sizingamvetsetse kwa nzeru, ndipo zimatha kumvetsetsedwa kokha kupyolera mu kagwiridwe kogwirizana kwa maganizo a thupi ndi maganizo a kumverera ndi chikhumbo.

Sizikuwoneka kuti malingaliro akumverera ndi chikhumbo adazindikiridwanso pamaganizidwe akum'mawa. Umboni wa izi ukupezeka m'mabuku anayi a Patanjali a Yoga Aphorisms, komanso m'mabuku osiyanasiyana onena za ntchito yakale ija. Patanjali mwina ndiye wolemekezeka kwambiri komanso woimira akatswiri anzeru zaku India. Zolemba zake ndi zakuya. Koma zikuwoneka ngati zotheka kuti chiphunzitso chake chowona chatayika kapena kusungidwa mwachinsinsi; chifukwa cha ma sutra obisika omwe ali ndi dzina lake angawoneke ngati akhumudwitsa kapena kulepheretsa cholinga chomwe adapangidwira. Momwe chodabwitsachi chingapitirire mosakaikira mzaka zapitazi chikuyenera kufotokozedwa pongotengera zomwe zafotokozedwa m'machaputala ano ndi ena okhudzana ndikumverera ndikukhumba mwa munthu.

Chiphunzitso chakum'mawa, monga mafilosofi ena, chimakhudzana ndi chinsinsi chazidziwitso m'thupi la munthu, komanso chinsinsi cha ubale wapakati pa thupi lomwelo ndi thupi lake, ndi chilengedwe, ndi chilengedwe chonse. Koma aphunzitsi aku India samawonetsa kuti akudziwa zomwe munthu wodziwayo - atman, purusha, wopanga mawonekedwe - ali, wosiyana ndi chilengedwe: palibe kusiyanitsa pakati pa wochita-ndi-thupi ndi thupi lomwe ndi lachilengedwe. Kulephera kuwona kapena kuwonetsa kusiyanaku zikuchitika chifukwa cha malingaliro olakwika kapena kusamvetsetsa kwakumverera ndi chikhumbo. Ndikofunikira kuti kumva ndikulakalaka kufotokozedwe pano.

Kusinkhasinkha kwa chikhumbo ndi chikhumbo chimayambitsa limodzi la maphunziro ofunikira komanso okhudzidwa omwe amapezeka m'buku lino. Kufunika kwake ndi mtengo wake sizingatheke. Kumvetsetsa ndi kugwiritsiridwa ntchito kwa malingaliro ndi chikhumbo kungatanthauze kusintha kwa moyo waumwini komanso waumunthu; Ikhoza kumasula ochita nawo malingaliro onyenga, zikhulupiriro zabodza, zolinga zabodza, zomwe adziika okha mumdima. Izo zimatsutsa chikhulupiriro chonyenga chomwe chakhala chikuvomerezedwa moyera; chikhulupiliro chomwe tsopano chimakhazikika kwambiri m'malingaliro a anthu omwe mwachiwonekere palibe amene aganiza kufunsa mafunso.

Ndi ichi: Aliyense waphunzitsidwa kuti akhulupirire kuti mphamvu za thupi zili zisanu, ndikumva komweko ndi chimodzi mwazomwe zimamva. Mphamvu, monga zafotokozedwera m'buku lino, ndi magawo azachilengedwe, zinthu zoyambira, zodziwika ngati ntchito koma zopanda nzeru. Pali mphamvu zinayi zokha: kuwona, kumva, kulawa, ndi kununkhiza; ndipo mwa lingaliro lirilonse pali chiwalo chapadera; koma palibe chiwalo chapadera chomverera chifukwa kumverera - ngakhale kumamverera kudzera mthupi - sikuli kwa thupi, osati kwachilengedwe. Ndi chimodzi mwazinthu ziwiri zomwe amachita. Nyama zimakhalanso ndikumverera ndikukhumba, koma nyama ndizosintha kuchokera kwa anthu, monga zafotokozedwera mtsogolo.

Chimodzimodzi chiyenera kunenedwa za kukhumba, mbali ina ya wochita. Kumverera ndi kukhumba nthawizonse ziyenera kuganiziridwa palimodzi, pakuti izo sizingagwirizane; ngakhalenso sitingakhale popanda wina; iwo ali ngati mitengo iwiri ya magetsi, mbali ziwiri za ndalama. Choncho bukhuli limagwiritsa ntchito mawu amodzi: kumva-ndi-chikhumbo.

Kumverera ndi chokhumba cha wochita ndi mphamvu yochenjera yomwe chikhalidwe ndi mphamvu zimasuntha. Ndi mkati mwa mphamvu zopanga zomwe zili paliponse; popanda izo zonse moyo ukanatha. Kukhumba ndi chikhumbo ndizojambula zopanda pake komanso zopanda malire zomwe zinthu zonse zimawoneka, kulengedwa, kupanga, kubweretsa, ndi kulamulidwa, kaya kudzera mwa ochita mu matupi aumunthu kapena omwe ali a Government ya dziko, kapena za Intelligences zazikulu. Kumva-ndi-chikhumbo chiri mkati mwa ntchito zonse zanzeru.

Mu thupi la munthu, kumverera-ndi-chikhumbo ndi mphamvu yodziwa yomwe imagwiritsa ntchito makina achilengedwe. Palibe imodzi mwamphamvu zinayi - kumverera. Kumverera, gawo losachita za wochita, ndikuti m'thupi lomwe limamverera, lomwe limamverera thupi ndikumverera zomwe zimafalikira mthupi ndi mphamvu zinayi, monga zomverera. Kupitilira apo, imatha kuzindikira magawo osiyanasiyana, monga mawonekedwe, mawonekedwe, malingaliro; chimatha kumva chabwino ndi choipa, komanso chimatha kumva machenjezo a chikumbumtima. Chilakolako, mbali yogwira ntchito, ndi mphamvu yakuzindikira yomwe imapangitsa thupi kukwaniritsa cholinga cha wochita. Wogwirayo amagwira ntchito limodzi munthawi zonse ziwiri: chifukwa chake chikhumbo chilichonse chimachokera pakumverera, ndikumverera kulikonse kumabweretsa chikhumbo.

Mudzakhala mutengapo mbali yofunikira pazomwe mukudziwira nokha mu thupi pamene mukudziganizira nokha kuti muli ndi nzeru zowonjezera mwa dongosolo lanu laumanjenje, mosiyana ndi thupi lomwe mumamva, komanso nthawi yomweyo wa kukhumba kudutsa mu magazi anu, komabe osati magazi. Maganizo ndi zokhumba ziyenera kupanga mphamvu zinayi. Kumvetsetsa kwa malo ndi ntchito ya kumverera-ndi-chikhumbo ndi mfundo yochoka ku zikhulupiliro zomwe kwa zaka zambiri zakhala zikuchititsa ochita anthu kuti azidziganizira okha ngati anthu. Ndi kumvetsetsa kwa kumverera ndi chikhumbo mwa munthu, filosofi ya India tsopano ikhoza kupitirizidwa ndi kuyamikira kwatsopano.

Chiphunzitso chakummawa chimazindikira kuti kuti munthu adziwe zambiri za thupi, ayenera kumasulidwa ku malingaliro, komanso pamaganizidwe abodza ndi zochita zomwe zimadza chifukwa cholephera kuwongolera zomwe amalakalaka . Koma siziposa malingaliro olakwika apadziko lonse lapansi akuti kumverera ndichimodzi mwazinthu zathupi. M'malo mwake, aphunzitsi amati kukhudza kapena kumva ndikumverera kwachisanu; chilakolakocho chilinso cha thupi; ndikuti kumverera ndikukhumba ndizinthu zachilengedwe m'thupi. Malinga ndi lingaliro ili akuti purusha, kapena atman - wopanganidwa, womvera-ndi-chikhumbo - ayenera kupondereza kumverera, ndipo ayenera kuwononga kotheratu, "kupha," kukhumba.

Poyang'ana pa zomwe zasonyezedwa pano zokhuza kudzimva-ndi-chikhumbo, zikuwoneka kuti chiphunzitso cha Kummawa chikulangiza zosatheka. Kukhazikika kosakhoza kuwonongeka mu thupi sikungadziwononge yokha. Ngati kunali kotheka kuti thupi la munthu likhale ndi moyo popanda kukhudzidwa-ndi-chikhumbo, thupi likanangokhala mpweya wokhazikika.

Kupatula pakumvetsetsa kwakumva-ndikukhumba kwa aphunzitsi aku India sapereka umboni uliwonse wodziwa kapena kumvetsetsa za Triune Self. Mmawu osafotokozedwa: "ndiwe ameneyo," ziyenera kudziwikiratu kuti "iwe" amene akutchulidwa ndi atman, purusha - munthu yemwe ali ndi umunthu wake; ndikuti "ameneyo" yemwe "iwe" amadziwika ndi dzina la chilengedwe chonse, Brahman. Palibe kusiyana pakati pa wochita ndi thupi lake; chimodzimodzi pali kulephera kofananira kusiyanitsa pakati pa Brahman wapadziko lonse ndi chilengedwe chonse. Kudzera mu chiphunzitso cha Brahman wapadziko lonse lapansi monga gwero ndi kutha kwa munthu aliyense payekhapayekha, ochita mamiliyoni osawerengeka adasungidwa muumbombo wawo weniweni; Komanso akuyembekeza, ngakhale kulakalaka, kutaya mu Brahman wapadziko lonse lapansi chomwe ndichinthu chamtengo wapatali kwambiri chomwe aliyense angakhale nacho: kudziwika kwenikweni kwake, Kudzikonda kwake, pakati pa anthu ena osafa.

Ngakhale ziri zoonekeratu kuti filosofi ya Kum'mawa imapangitsa kuti munthu azichita zachilengedwe, ndipo posadziwa zaumwini wake weniweni, zikuwoneka zopanda nzeru ndipo sizikawoneka kuti ziphunzitso izi zikanakhoza kulengedwa mwa kusadziwa; kuti akanatha kupitilizidwa ndi cholinga chosunga anthu ku choonadi, ndipo motero. M'malo mwake, zikutheka kuti mawonekedwe omwe alipo, ngakhale akale angakhalepo, ndiwo chabe ziphuphu zakutchire za dongosolo lakalamba lomwe linachokera ku chitukuko chinawonongeka ndipo pafupifupi laiwalika: chiphunzitso chomwe chikhoza kukhala chounikira kwenikweni; chikumbumtima chodziwika kuti ndi chosafa-mu-thupi; zomwe zinamuwonetsa wochitayo njira yodziwira mwini wake weniweni. Zomwe zimachitika pa mawonekedwe omwe akupezeka zimasonyeza kuti zoterezo; ndi kuti m'zaka zamakedzana chiphunzitso choyambirira sichinayesedwe ku chiphunzitso cha Brahman zonse ndi ziphunzitso zosokoneza zomwe zingathetse kukhumudwa ndi chilakolako chosakhoza kufa ngati chinthu chosavomerezeka.

Pali chuma chomwe sichinabisike kwathunthu: Bhagavad Gita, mtengo wamtengo wapatali kwambiri ku India. Ndi ngale yopitilira India. Chowonadi chomwe Krishna adapereka kwa Arjuna ndichabwino, chokongola, komanso chosatha. Koma nthawi yakutali yomwe seweroli lidayikidwa ndikuchitapo kanthu, komanso ziphunzitso zakale za Vedic momwe zowonadi zake zaphimbidwa ndikuphimbidwa, zimapangitsa kuti zikhale zovuta kwambiri kuti timvetsetse zomwe Krishna ndi Arjuna akutchulidwa; momwe alili ogwirizana; chomwe udindo wa aliyense uli kwa mzake, mkati kapena kunja kwa thupi. Chiphunzitso m'mizere yolambiridwa iyi ndichodzaza ndi tanthauzo, ndipo chitha kukhala chamtengo wapatali. Koma ndiosakanikirana kwambiri ndikubisidwa ndi zamulungu zakale ndi ziphunzitso zam'malemba kotero kuti kufunikira kwake kumakhala kobisika kwathunthu, ndipo kufunikira kwake kwenikweni kwatsitsidwa.

Chifukwa cha kusowa kwachidziwikire konse mu filosofi yakum'mawa, komanso kuti zikuwoneka kuti zikutsutsana ngati chitsogozo chodzidziwitsa nokha m'thupi ndi Uyo weniweni, chiphunzitso chakale cha India chikuwoneka kuti chikukayika komanso chosadalirika . Mmodzi amabwerera Kumadzulo.

Ponena za Chikhristu: Chiyambi chenichenicho ndi mbiri ya Chikhristu ndi zobisika. Mabuku ambiri akhala akuyesetsa kufotokozera zomwe ziphunzitsozo, kapena zomwe poyamba ankafuna kukhala. Kuyambira nthawi zakale kwambiri pakhala pali kuphunzitsa kwambiri za chiphunzitso; koma palibe zolembedwa zomwe zatsikira zomwe zimasonyeza kudziwa zomwe kwenikweni zinalinganizidwa ndi kuphunzitsidwa pachiyambi.

Mafanizo ndi zonena za m'Mauthenga Abwino zimapereka umboni wa ukulu, kuphweka, ndi chowonadi. Komabe ngakhale iwo omwe uthenga watsopano udapatsidwa koyamba akuwoneka kuti sanamvetse. Mabukuwa ndi achindunji, osapangidwa kuti asokeretse; koma nthawi yomweyo akunena kuti pali tanthauzo lamkati lomwe ndi la osankhidwa; chiphunzitso chachinsinsi chomwe sichinapangidwe kwa aliyense koma kwa "aliyense amene akhulupirire." Zachidziwikire, mabukuwa ali ndi zinsinsi zambiri; ndipo ziyenera kuganiziridwa kuti amatsatira chiphunzitso chomwe chimadziwika ndi ochepa omwe adayamba. Atate, Mwana, Mzimu Woyera: izi ndi zinsinsi. Zinsinsi, nazonso, ndi Mimba Yangwiro ndi kubadwa ndi moyo wa Yesu; chimodzimodzi kupachikidwa kwake, imfa, ndi kuwuka kwake. Zinsinsi, mosakaika, ndi kumwamba ndi gehena, ndi mdierekezi, ndi Ufumu wa Mulungu; pakuti sikutheka kuti maphunziro awa amayenera kumvedwa potengera mphamvu, osati monga zizindikilo. Kuphatikiza apo, m'mabuku onsewa muli mawu ndi mawu omwe sayenera kutengedwa monga momwe alili, koma m'njira yachinsinsi; ndipo zina momveka bwino zitha kukhala zofunikira kumagulu osankhidwa okha. Komanso, sizomveka kuganiza kuti mafanizo ndi zozizwitsa zikanakhala zogwirizana ndi zoona zenizeni. Zinsinsi ponseponse - koma palibe paliponse pamene zinsinsi zaululidwa. Chinsinsi chonsechi ndi chiyani?

Cholinga chowonekera kwambiri cha Mauthenga Abwino ndikuphunzitsa kumvetsetsa ndikukhala ndi moyo wamkati; moyo wamkati womwe ungabwezeretse thupi la munthu ndipo potero udzagonjetse imfa, ndikubwezeretsanso thupi ku moyo wosatha, dziko lomwe akuti lidagwa - "kugwa" kwake kukhala "tchimo loyambirira." Panthawi ina payenera kuti panali njira yotsimikizika yophunzitsira yomwe imafotokoza momveka bwino momwe munthu angakhalire moyo wamkati motere: momwe angathere, mwa kutero, kuti adziwe za Umunthu wake weniweni. Kukhalapo kwa chiphunzitso chachinsinsi chotere kumanenedwa m'malemba oyamba achikhristu potchula zinsinsi ndi zinsinsi. Kuphatikiza apo zikuwoneka zowonekeratu kuti mafanizowo ndi mafanizo, mafanizo: nkhani zofananira ndi zofanizira, zogwira ntchito ngati magalimoto osangopereka zitsanzo zamakhalidwe ndi ziphunzitso zamakhalidwe abwino, komanso zoonadi zina zamkati, zamuyaya monga gawo la dongosolo lamaphunziro. Komabe, Mauthenga Abwino, monga alipo lero, alibe kulumikizana komwe kungafunike kuti apange dongosolo; zomwe zatsikira kwa ife sizokwanira. Ndipo, pokhudzana ndi zinsinsi zomwe ziphunzitso zoterezi zimabisidwa, palibe kiyi kapena nambala yodziwika yomwe yapatsidwa kwa ife yomwe titha kumasula kapena kufotokoza.

Wofotokoza momveka bwino komanso motsimikiza ziphunzitso zoyambirira zomwe timadziwa ndi Paulo. Mawu omwe adagwiritsa ntchito cholinga chake chinali kumveketsa tanthauzo lake kwa iwo omwe amawauza; koma tsopano zolemba zake zikuyenera kumasuliridwa molingana ndi masiku ano. "Kalata Yoyamba ya Paulo kwa Akorinto," mutu wakhumi ndi chisanu, umaloza ndikukumbutsa za ziphunzitso zina; malangizo ena otsimikizika okhudza moyo wamkati. Koma tiyenera kuganiza kuti ziphunzitsozi mwina sizinachite kulemba - zomwe zimawoneka zomveka - kapenanso kuti zidatayika kapena zasiyidwa m'malemba omwe abwera. Pazochitika zonse, "Njira" sikuwonetsedwa.

Nchifukwa chiyani choonadi chinaperekedwa mwa mawonekedwe a zinsinsi? Chifukwa chake mwina kuti malamulo a nthawi adaletsa kufalikira kwa ziphunzitso zatsopano. Kufalikira kwa chiphunzitso chachilendo kapena chiphunzitso kukanapatsidwa imfa. Indedi, nthano ndi yakuti Yesu anazunzidwa pamtanda chifukwa cha chiphunzitso chake cha choonadi ndi njira ndi moyo.

Koma lero, akuti, pali ufulu wolankhula: wina akhoza kunena osawopa kufa zomwe amakhulupirira pazinsinsi za moyo. Zomwe aliyense amaganiza kapena kudziwa za malamulo ndi kagwiritsidwe ntchito ka thupi la munthu komanso kuzindikira komwe kumakhala mmenemo, chowonadi kapena malingaliro omwe munthu angakhale nawo okhudzana ndi ubale wapakati pa umunthu wake weniweni ndi Umunthu wake weniweni, komanso za njira yodziwira- -izi siziyenera kubisika, lero, m'mawu achinsinsi omwe amafuna kiyi kapena nambala kuti amvetsetse. M'nthawi yathu ino "malingaliro" onse ndi "khungu," zinsinsi zonse "ndi" zoyambitsa, "mchilankhulo chapadera chachinsinsi, ziyenera kukhala umboni wosazindikira, wonyada, kapena wamalonda wonyansa.

Ngakhale zili zolakwika ndi magawano ndi mipatuko; ngakhale kuti kutanthauzira kwakukulu kwakukulu kwa ziphunzitso zake zodabwitsa, Chikhristu chafalikira kumadera onse a dziko lapansi. Mwina kuposa chikhulupiliro china chilichonse, ziphunzitso zake zathandiza kusintha dziko lapansi. Payenera kukhala chowonadi muziphunzitso, ngakhale ziri zobisika, zomwe, kwa pafupi zaka zikwi ziwiri, zafika m'mitima ya anthu ndipo zinadzutsa Umulungu mwa iwo.
Zoonadi zamuyaya zimayambira mu umunthu, mu umunthu womwe uli zonse zomwe zimachita mthupi laumunthu. Zoonadi izi sizingathetsedwe kapena kuiwala kwathunthu. Mu m'badwo uliwonse, mu nzeru iliyonse kapena chikhulupiliro, choonadi chidzawoneka ndi kubweranso, zirizonse zomwe zimasintha mawonekedwe.

Njira imodzi yomwe zina mwazowonadi zimapangidwa ndi Freemasonry. Dongosolo la Masonic ndi lakale monga mtundu wa anthu. Lili ndi ziphunzitso zamtengo wapatali; zazikulu kwambiri, kuposa momwe amayamikirira Masons omwe amawasamalira. Lamuloli lasunga zidziwitso zakale zamtengo wapatali zokhudzana ndi kapangidwe ka thupi losatha kwa munthu amene ali ndi moyo wosakhoza kufa. Sewero lake lalikulu ndichokhudza kumanganso kachisi yemwe adawonongedwa. Izi ndizofunikira kwambiri. Kachisi ndiye chizindikiro cha thupi lamunthu lomwe munthu ayenera kumangidwanso, kusinthanso, kukhala thupi lanyama lomwe lidzakhale kwamuyaya, kwamuyaya; thupi lomwe lidzakhale malo oyenera kwa wochita mosazindikira yemwe sadzafa. "Mawu" amene "atayika" ndi wochita, wotayika mu thupi lake la munthu - mabwinja a kachisi wakale wakale; koma zomwe zimadzipeza zokha pamene thupi limasinthidwanso ndipo wochita kulilamulira.

Bukhu ili limakubweretserani Kuwala kowonjezera, Kuwala kochuluka pamaganizidwe anu; Kuwala kuti mupeze "Way" yanu m'moyo. Kuwala kumene kumabweretsa, komabe, sikuli kuwala kwachilengedwe; ndi Kuwala kwatsopano; chatsopano, chifukwa, ngakhale idakhalapo ndi inu, simudachidziwe. M'masamba awa amatchedwa Kuwala Kudziwa mkati; ndi Kuwala komwe kumatha kukuwonetsani zinthu momwe ziliri, Kuwala kwa Nzeru zomwe mukugwirizana nazo. Ndi chifukwa cha kupezeka kwa Kuwala kumeneku komwe mumatha kuganiza pakupanga malingaliro; malingaliro oti ndikumangirireni kuzinthu zachilengedwe, kapena kuti ndikumasuleni ku zinthu zachilengedwe, momwe mungasankhire ndipo mukufuna. Kuganiza kwenikweni ndikukhazikika ndikuwunika kwa Kuwala kwa Chidziwitso mkati mwa mutu wamaganizidwe. Mwa kuganiza kwanu mumapanga tsogolo lanu. Kuganiza moyenera ndiyo njira yodziwira nokha. Zomwe zingakuwonetseni njira, ndi zomwe zingakutsogolereni panjira yanu, ndi Kuwala kwa Intelligence, Kuwala Kowonekera mkati. M'machaputala amtsogolo akuuzidwa momwe Kuwala uku kuyenera kugwiritsidwira ntchito kuti chikhale ndi Kuwala kochuluka.

Bukuli limasonyeza kuti maganizo ndi zinthu zenizeni, zenizeni. Zinthu zenizeni zomwe munthu amalenga ndizo malingaliro ake. Bukhuli likuwonetsa ndondomeko zamaganizo zomwe zolengedwa zimalengedwa; ndipo malingaliro ochulukawa amakhala otheka kuposa thupi kapena ubongo zomwe zimalengedwa. Zimasonyeza kuti malingaliro omwe munthu amaganiza ndi omwe angathe, mapepala a buluu, mapangidwe, maonekedwe omwe amamanga zinthu zooneka ndi zomwe adasintha nkhope yake, ndikupanga zomwe zimatchedwa njira yake ya moyo ndi chitukuko. Maganizo ndizo malingaliro kapena mafomu omwe amachokera ndi omwe alimi amangidwa ndi kusungidwa ndi kuwonongedwa. Bukuli limafotokozera momwe maganizo osamvetsetseka a munthu amawonetsera monga zochitika ndi zinthu ndi zochitika za moyo wake payekha komanso wokhudzana ndi moyo wake wonse, kulenga tsogolo lake kupyolera mu moyo pambuyo pa moyo padziko lapansi. Koma zimasonyezanso momwe munthu angaphunzire kulingalira popanda kupanga malingaliro, ndipo motero amadzilamulira yekha tsogolo lake.

Mawu omwe amagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri ndi mawu onse ogwirizana omwe amagwiritsidwa ntchito kuti agwiritsidwe ntchito ku mitundu yonse ya malingaliro, mosasankha. Kawirikawiri amaganiza kuti munthu ali ndi lingaliro limodzi. Kwenikweni malingaliro atatu osiyana ndi osiyana, ndiko kuti, njira zoganizira ndi Kuunika Koyenera, akugwiritsidwa ntchito ndi wochita. Izi, zomwe tatchulidwa kale, ndizo: malingaliro a thupi, malingaliro, ndi malingaliro a chikhumbo. Maganizo ndi ntchito ya nzeru. Chifukwa chake malingaliro samagwira ntchito mosiyana ndi wochita. Kugwira ntchito kwa wina aliyense wa malingaliro atatu kumadalira pa malingaliro-ndi-chikhumbo, wochita.

Malingaliro a thupi ndi omwe amachitchulidwa kawirikawiri monga malingaliro, kapena nzeru. Ndikumagwira ntchito-ndi-chikhumbo monga woyendetsa thupi, ngati wogwiritsa ntchito makina a thupi laumunthu, ndipo kotero apa akutchedwa maganizo a thupi. Ndilo lingaliro lokha limene limagwiritsidwa ntchito ndipo limagwira ntchito ndi mphamvu za thupi. Kotero ndicho chida chimene amachidziwitsira chomwe amachichita ndipo akhoza kuchita ndi mkati ndi kudzera mu nkhani ya dziko lapansi.

Maganizo amalingaliro ndi malingaliro a chilakolako ndiko kugwira ntchito kwakumverera ndi chikhumbo mosasamala kanthu kapena pokhudzana ndi dziko lapansili. Maganizo awiriwa amakhala osungunuka ndi olamulidwa ndi osowa thupi. Kotero, pafupifupi malingaliro onse aumunthu apangidwa kuti agwirizane ndi malingaliro a malingaliro a thupi, omwe amamangiriza wochita ku chirengedwe ndipo amalepheretsa kuganiza kwake kukhala chinthu chosiyana ndi thupi.

Chimene lero chimatchedwa psychology si sayansi. Psychologiya yamakono yatanthauzidwa ngati kuphunzira kwa khalidwe laumunthu. Izi ziyenera kutengedwa kuti zikutanthawuze kuti ndi kuphunzira kwa zojambula kuchokera ku zinthu ndi mphamvu za chirengedwe zomwe zimapangidwa kupyolera mu mphamvu zogwira ntchito zaumunthu, ndi kuyankha kwa njira yaumunthu ku zochitika zomwe zatulutsidwa. Koma izi siziri kuwerenga maganizo.

Sipangakhoze kukhala mtundu uliwonse wa maganizo monga sayansi, mpaka pali mtundu wina wa kumvetsa zomwe psyche ali, ndi chomwe lingaliro liri; ndi kuzindikira za njira za malingaliro, momwe malingaliro amagwirira ntchito, ndi zomwe zimayambitsa ndi zotsatira za kuyendetsa kwake. Akatswiri a zamaganizo amavomereza kuti sakudziwa kuti zinthu izi ndi ziti. Asanayambe kuwerenga sayansi kukhala sayansi yeniyeni payenera kukhala kumvetsetsa kwa kugwirizana komwe kulipo kwa malingaliro atatu a wochita. Izi ndi maziko omwe angapangidwe sayansi yeniyeni ya malingaliro ndi maubwenzi aumunthu. M'masamba awa amasonyezedwa momwe kumverera ndi chikhumbo zimagwirizana mwachindunji ndi akazi, kufotokoza kuti mwa munthu mbali yokhudzidwa imayikidwa ndi chilakolako ndipo kuti mwa mkazi chilakolako chokhumba chimayendetsedwa ndi kumverera; ndi kuti mwa munthu aliyense ntchito yake ya malingaliro a thupi tsopano ili pafupi kwambiri ndi imodzi kapena ina mwa izi, malingana ndi kugonana kwa thupi limene likugwira ntchito; ndipo zikuwonetsedwanso, kuti, maubwenzi onse aumunthu akudalira pa ntchito ya malingaliro a amuna ndi akazi mu ubale wawo wina ndi mzake.

Akatswiri azamisala amakono sakufuna kugwiritsa ntchito liwu loti soul, ngakhale lakhala likugwiritsidwa ntchito kwambiri mchingerezi kwazaka zambiri. Chifukwa cha ichi ndikuti zonse zomwe zanenedwa zokhudzana ndi zomwe mzimu uli kapena zomwe umachita, kapena cholinga chomwe umagwira, sizimveka bwino, zimakayikira komanso zosokoneza, kuti zitsimikizire kuti asayansi aphunzire za nkhaniyi. M'malo mwake, akatswiri amisala atenga ngati mutu wa kafukufuku wawo makina azinyama ndi machitidwe ake. Zakhala zikudziwika kale ndikuvomerezedwa ndi anthu ambiri, komabe, kuti munthu amapangidwa ndi "thupi, moyo, ndi mzimu." Palibe amene amakayikira kuti thupi ndi chinyama; koma zokhudzana ndi mzimu ndi moyo pakhala zosatsimikizika zambiri ndi malingaliro. Pazinthu zofunika izi bukuli limafotokoza momveka bwino.

Bukuli likuwonetsa kuti mzimu wamoyo ndichowonadi chenicheni. Zikuwonetsa kuti cholinga chake ndi magwiridwe ake ndizofunikira kwambiri pamalingaliro apadziko lonse lapansi, komanso kuti sizowonongeka. Zimafotokozedwa kuti chomwe chimatchedwa moyo ndi chinthu chachilengedwe - choyambira, chinthu chofunikira; ndikuti chinthu chodziwikiratu koma chopanda nzeru ndicho chotsogola kwambiri mwazinthu zonse zachilengedwe pakupanga thupi: ndiye gawo loyambira m'thupi, lomwe lapita patsogolo pantchitoyo patadutsa nthawi yayitali akuchita ntchito zazing'ono kwambiri wopangidwa ndi chilengedwe. Pokhala kuti ndi malamulo onse achilengedwe, chipangizochi chimakhala choyenera kukhala ngati manejala wamkulu wazachilengedwe mthupi la munthu; potero imathandizira munthu wosakhoza kufa kudzera m'masiku ake onse ndikumanga thupi lanyama kuti iye alowemo, ndikusamalira ndikukonzanso thupi lake malinga ndi zomwe woperekayo angafune, malinga ndi zomwe akuchita kuganiza.

Chigawochi chimatchedwa mpweya wa mpweya. Mbali yogwira ntchito ya mpweya ndi mpweya; mpweya ndiwo moyo, mzimu, wa thupi; izo zimaphatikizapo dongosolo lonselo. Mbali ina ya mawonekedwe a mpweya, mbali yosaoneka, ndiyo mawonekedwe kapena chitsanzo, chitsanzo, nkhungu, malingana ndi momwe chilengedwe chimapangidwira kuoneka kooneka, ndi mphamvu ya mpweya. Motero magawo awiri a mawonekedwe a mpweya amaimira moyo ndi mawonekedwe, omwe mawonekedwe alipo.

Kotero mawu akuti munthu ali ndi thupi, moyo, ndi mzimu angamveke mosavuta monga matanthauzo a thupi lathulo liri ndi zinthu zovuta; kuti mzimu ndiwo moyo wa thupi, mpweya wamoyo, mpweya wa moyo; ndi kuti mzimu ndiwo mawonekedwe amkati, chitsanzo chosawonongeka, cha mawonekedwe owonekera; ndipo motero kuti moyo wamoyo ndi mawonekedwe a mpweya wosalekeza omwe amapanga, kusunga, kukonza, ndi kumanganso thupi la munthu.

Maonekedwe a mpweya, mu magawo ena a ntchito yake, akuphatikizapo zomwe psychology yanena maganizo osadziŵa, ndi chidziwitso. Amayendetsa kayendedwe ka mantha. Mu ntchitoyi imagwira ntchito molingana ndi malingaliro omwe amalandira kuchokera ku chilengedwe. Zimapangitsanso kusuntha kwa thupi, monga momwe adanenera ndi kuganiza kwa wochita-mu-thupi. Momwemo zimagwirira ntchito pakati pa chilengedwe ndi mlendo wosafa m'thupi; ndi automaton kuyankha mwakachetechete ku zotsatira za zinthu ndi mphamvu za chirengedwe, ndi kuganiza kwa wochita.

Thupi lanu ndilo zotsatira za malingaliro anu. Chilichonse chomwe chingawonetse thanzi kapena matenda, mumachipanga mwa kuganiza kwanu ndi kumverera kwanu ndikukhumba kwanu. Thupi lanu lamakono ndilokuwonetsera kwa moyo wanu wosawonongeka, mawonekedwe anu opumira; potero ndikutulutsa kwamalingaliro azambiri zamoyo. Ndi mbiri yooneka yamaganizidwe anu ndi zochita zanu monga wochita, mpaka pano. Pachifukwachi pali nyongolosi ya kutha kwa thupi komanso kusakhoza kufa.

Palibe chinthu chachilendo masiku ano m'malingaliro akuti tsiku lina munthu adzafika pakuzindikira kusafa; kuti potsirizira pake adzakhalenso ndi ungwiro umene iye anagwa poyamba. Ziphunzitso zoterezi zakhala zikuchitika kumadzulo kwa zaka pafupifupi zikwi ziwiri. Panthawi imeneyo yafalikira padziko lapansi kotero kuti mazana mamiliyoni ambiri a ochita, omwe akhalaponso padziko pano kupyolera mu zaka mazana ambiri, abweretsedwa ku mgwirizano wochuluka ndi lingaliro ngati choonadi chodziwika mkati. Ngakhale kulibe kumvetsetsa pang'ono kwa izo, ndipo komabe ndikuganiza pang'ono za izo; ngakhale kuti zasokonezedwa kukwaniritsa malingaliro ndi zikhumbo za anthu osiyana; ndipo ngakhale zikhoza kuonedwa mosiyanasiyana masiku ano ndi kusayanjanitsika, kukhwima, kapena mantha, lingalirolo ndilo gawo la lingaliro lalingaliro la masiku ano Humanity, choncho ndi loyenera kulingalira mosamala.

Zina mwazinthu zomwe zili m'buku lino, zikhoza kuwoneka zachilendo, ngakhale zosangalatsa, mpaka atapatsidwa lingaliro lokwanira. Mwachitsanzo: lingaliro lakuti thupi laumunthu lingakhale losawonongeka, losatha; akhoza kubwezeretsedwa ndikubwezeretsedwa ku dziko la ungwiro ndi moyo wamuyaya kuchokera pamene wochita kale anachititsa kugwa; ndipo, mopitirira, lingaliro lakuti chikhalidwe cha ungwiro ndi moyo wamuyaya chiyenera kupindula, osati pambuyo pa imfa, osati mu chikhalidwe china chotsalira kwambiri patsiku, koma mu dziko lapansi pamene wina ali moyo. Izi zikhoza kuoneka ngati zachilendo, koma zikadziwidwa mwanzeru siziwoneka zosamveka.

Chopanda nzeru n'chakuti thupi la munthu liyenera kufa; komabe mopanda nzeru ndi lingaliro lakuti ndi kufa chabe kuti munthu akhoze kukhala moyo kosatha. Asayansi akhala akunena kale kuti palibe chifukwa chomwe moyo wa thupi suyenera kupitilira kwanthawizonse, ngakhale kuti sanena kuti izi zingatheke bwanji. Ndithudi, matupi aumunthu nthawizonse akhala akuyenera kufa; koma amamwalira chifukwa chakuti palibe kuyesayesa kwapangidwira kuti abwezeretsenso. M'buku lino, mu mutu wa Great Way, akunenedwa momwe thupi lingasinthidwenso, likhoza kubwezeretsedwa ku dziko la ungwiro ndikupangidwa kukhala kachisi wa Self Triune Self.

Mphamvu yakugonana ndichinsinsi china chomwe munthu ayenera kuthana nacho. Iyenera kukhala dalitso. M'malo mwake, munthu nthawi zambiri amakhala mdani wake, mdierekezi wake, yemwe amakhala naye nthawi zonse ndipo sangathe kuthawa. Bukuli likuwonetsa momwe, poganiza, lingagwiritsire ntchito ngati mphamvu yayikulu pazabwino; ndi kumvetsetsa ndi kudziletsa kuti ubwezeretse thupi ndikukwaniritsa zolinga ndi zolinga zake mosiyanasiyana.

Munthu aliyense ndichinsinsi chobisalira: chinsinsi cha iyemwini, ndi chinsinsi cha thupi lomwe alimo. Ali nacho ndipo ndiye fungulo ndi chinsinsi chachinsinsi chachiwiri. Thupi ndilo loko, ndipo ndiye fungulo pachokhako. Cholinga cha bukuli ndikukuwuzani momwe mungadzimvetse nokha ngati kiyi wachinsinsi chanu; momwe mungadzipezere muthupi; momwe mungadziwire ndikudziwana nokha Kudzidziwitsa nokha; momwe mungagwiritsire ntchito ngati kiyi kuti mutsegule loko womwe ndi thupi lanu; ndipo, kudzera m'thupi lanu, momwe mungamvetsetse ndikudziwa zinsinsi zachilengedwe. Muli, ndipo inu ndiye woyendetsa, makina amthupi amodzi achilengedwe; imagwira ntchito ndikuchita mogwirizana ndi chilengedwe. Mukadzithetsa nokha chinsinsi chanu monga wodziwa kudzidziwitsa nokha komanso wogwiritsa ntchito makina anu, mudzadziwa - mwatsatanetsatane - kuti ntchito zamagulu amthupi mwanu ndi malamulo achilengedwe. Mukatero mudzadziwa malamulo odziwika komanso osadziwika achilengedwe, ndipo mudzatha kugwira ntchito mogwirizana ndi makina akulu achilengedwe kudzera pamakina ake omwe mumakhalamo.

Chinsinsi china ndi nthawi. Nthawi imakhalapo ngati nkhani yamba yolankhulana; komabe pamene wina ayesa kulingalira za izo ndi kunena chomwe chiri kwenikweni, icho chimakhala chosamveka, chosadziwika; izo sizingakhoze kuchitidwa, wina samalephera kuzimvetsa; izo zimatha, zimathawa, ndipo ziri kuposa imodzi. Chimene icho sichinafotokozedwe.

Nthawi ndi kusintha kwa mayunitsi, kapena kuchuluka kwa mayunitsi, mogwirizana ndi wina ndi mnzake. Kumasulira kosavuta kumeneku kumagwira ntchito kulikonse komanso pansi pa maboma, koma kuyenera kulingaliridwa ndikugwiritsidwa ntchito munthu asanamvetsetse. Wochita akuyenera kumvetsetsa nthawi ali mthupi, atadzuka. Nthawi ikuwoneka yosiyana m'maiko ena ndi mayiko ena. Kwa wochita zinthu nthawi yakuzindikira sikuwoneka ngati yofanana pomwe maso amakhala ngati ali m'maloto, kapena ali mtulo tofa nato, kapena thupi likamwalira, kapena podutsa pambuyo pa imfa, kapena podikirira nyumbayo ndi kubadwa kwa thupi latsopano lomwe lidzalandira padziko lapansi. Iliyonse ya nthawi izi ili ndi "Pachiyambi," motsatizana, ndi mathero. Nthawi ikuwoneka kuti ikukwawa muubwana, kuthamangira unyamata, ndi kuthamanga mofulumira kwambiri mpaka kufa kwa thupi.

Nthawi ndi intaneti yosintha, yolukidwa kuchokera kwamuyaya mpaka kusintha kwa thupi la munthu. Chojambula chomwe ukonde walukidwa ndi mawonekedwe a mpweya. Thupi lamalingaliro ndilo limapanga ndi kuyendetsa nsalu, kupota pa intaneti, ndi kuwomba zophimba zotchedwa "zakale" kapena "zapano" kapena "zamtsogolo". Kuganiza kumapangitsa kutalika kwa nthawi, kuganiza kumazungulira ukonde wa nthawi, kuganiza kuphimba zophimba za nthawi; ndipo thupi-thupi limachita kuganiza.

KUKHULUPIRIRA ndi chinsinsi china, chinsinsi chachikulu kwambiri komanso chozama kwambiri. Mawu oti Chidziwitso ndi apadera; ndi mawu achingerezi opangidwa; zofanana zake sizimawoneka m'zilankhulo zina. Kufunika kwake konse komanso tanthauzo lake siziyamikiridwa. Izi ziwonekeratu pakugwiritsa ntchito komwe mawuwo amatumikiridwa. Kupereka zitsanzo zodziwika bwino zakugwiritsa ntchito kwake molakwika: Zimamveka m'mawu ngati "kuzindikira kwanga," ndi "kuzindikira kwa munthu"; komanso monga chidziwitso cha nyama, kuzindikira kwaumunthu, thupi, zamatsenga, zakuthambo, ndi mitundu ina yazidziwitso. Ndipo amafotokozedwa ngati chidziwitso chachizolowezi, ndikukula ndikuzama, ndikukwera ndikutsika, mkati ndi kunja, chidziwitso; ndi kuzindikira kwathunthu komanso pang'ono. Kutchulidwanso kumamvekanso za kuyambika kwa kuzindikira, ndikusintha kwachidziwitso. Mmodzi amamva anthu akunena kuti adakumana kapena adakulitsa, kapena kukulitsa, kapena kukulitsa chidziwitso. Kugwiritsa ntchito molakwika mawu wamba pamawu awa ndi monga: kutaya chidziwitso, kugwiritsitsa; kuyambiranso, kugwiritsa ntchito, kukulitsa chidziwitso. Ndipo wina amamva, kupitilira, za mayiko osiyanasiyana, ndege, madigiri, ndi zidziwitso. Kuzindikira ndikokulirapo kotero kuti sitingakhale oyenerera, ochepa, kapena kulamulidwa. Poganizira izi bukuli limagwiritsa ntchito mawuwa: kuzindikira, kapena monga, kapena. Kufotokozera: chilichonse chodziwikiratu chimakhala chodziwa zinthu zina, kapena momwe icho chilili, kapena chodziwika mwa china kuchuluka kwa kuzindikira.

Chidziwitso ndicho chowonadi, chomaliza chenicheni. Chisamaliro ndi chakuti mwa kukhalapo komwe zinthu zonse zimadziwika. Chinsinsi cha zinsinsi zonse, ndizosatheka kumvetsetsa. Popanda kanthu palibe chomwe chingakhale chidziwitso; palibe yemwe akanakhoza kuganiza; palibe, palibe gulu, palibe mphamvu, palibe unit, akhoza kuchita ntchito iliyonse. Komabe Chisamaliro sichimachita ntchito: sizichita mwanjira iliyonse; ndi kupezeka kulikonse. Ndipo ndi chifukwa cha kukhalapo kwake kuti zinthu zonse zimadziwika ngakhale zilizonse zomwe akudziwa. Kudziwa si chifukwa. Silingasunthidwe kapena kugwiritsidwa ntchito kapena m'njira iliyonse yokhudzidwa ndi chirichonse. Chisamaliro sichinachokera pa chirichonse, ndipo chimadalira chirichonse. Sichikuwonjezera kapena kuchepetsa, kukulitsa, kukulitsa, kugwirizana, kapena kusintha; kapena kusiyanitsa mwanjira iliyonse. Ngakhale pali madigiri ochulukirapo pakuzindikira, palibe madigiri a Kusamala: palibe ndege, palibe; palibe sukulu, magawano, kapena kusiyana kwa mtundu uliwonse; ndi chimodzimodzi paliponse, komanso muzinthu zonse, kuchokera ku chikhalidwe choyambirira kupita ku Supreme Intelligence. Chisamaliro sichikhala ndi katundu, palibe makhalidwe, palibe zikhumbo; ilibe; izo sizingakhoze kukhala nazo. Chisamaliro sichinayambe; sizingatheke kukhala. Chidziwitso chiri.

M'miyoyo yanu yonse padziko lapansi mwakhala mukufufuza mosadziwika, mukuyembekezera kapena kufunafuna wina kapena chinthu chomwe chikusowa. Mukumva mosamveka kuti ngati mungapeze zomwe mumalakalaka, mukhala okhutira, okhutira. Kukumbukira kwakanthawi kwamibadwo kumawonjezeka; ndikumverera kwapano kwakumbuyo kwa kuyiwalika kwanu; Amakakamiza kutopa kwapadziko lonse lapansi kwachitsulo chodabwitsachi chazomwe zakhala zikuchitika komanso zachabechabe komanso zopanda pake za kuyesetsa kwa anthu. Mwina mudayesetsa kuti mukwaniritse izi ndi banja, banja, ndi ana, pakati pa abwenzi; kapena, mu bizinesi, chuma, ulendo, kupezeka, ulemerero, ulamuliro, ndi mphamvu - kapena ndi china chilichonse chosadziwika chinsinsi cha mtima wanu. Koma palibe chilichonse champhamvu chomwe chingakwaniritse chikhumbo chimenecho. Cholinga chake ndikuti mwatayika - ndi gawo lotayika koma losagawanika la Utatu Wosatha wosafa. Mibadwo yapitayi, inu, monga kumverera-ndi-chilakolako, gawo la wochita, munasiya mbali zoganiza ndi zodziwa za Triune Self. Chifukwa chake mudadzitaya nokha chifukwa, popanda kumvetsetsa za Utatu Wanu, simungathe kumvetsetsa nokha, kulakalaka kwanu, ndi kutayika kwanu. Chifukwa chake nthawi zina mumakhala osungulumwa. Mwaiwala magawo ambiri omwe mwakhala mukuchita nawo mdziko lapansi, monga anthu; ndipo mwaiwalanso kukongola kwenikweni ndi mphamvu zomwe mudali kuzidziwa mukakhala ndi woganiza komanso wodziwa kwanu mu Dziko Lamuyaya. Koma inu, monga wochita, mumalakalaka mgwirizano wogwirizana wamalingaliro-ndi-chikhumbo chanu mu thupi langwiro, kuti mudzakhalenso ndi ziwalo zanu zoganiza ndi kudziwa, monga Triune Self, mu Realm of Permanence. M'mabuku akale mumakhala malingaliro okhudza kuchoka kumeneko, m'mawu ngati "tchimo loyambirira," "kugwa kwa munthu," monga kuchokera kudera lomwe munthu amakhutira. Dzikoli ndi dera lomwe mudachokerako sizingakhale; itha kupezedwanso ndi amoyo, koma osafa atamwalira.

Simuyenera kukhala nokha. Woganiza ndi wodziwa wanu ali ndi inu. Pa nyanja kapena m'nkhalango, pamapiri kapena pamtunda, dzuwa kapena mthunzi, mumtunda kapena padera; kulikonse kumene inu muli, kulingalira kwanu ndi kudzidzimutsa nokha kuli ndi inu. Weniweni wanu weniweni adzakutetezani, mpaka pano mutalola kuti mutetezedwe. Woganiza ndi wodziwa wanu akhala okonzekera kubwerera kwanu, ngakhale zitakhala zotalika bwanji kuti mupeze ndikutsata njirayo ndikumakumbukira kunyumba kwanu monga Triune Self.

Padakali pano simudzakhala, simungathe kukhala, wokhutira ndi chilichonse chochepa kuposa Kudzidziwa. Inu, monga kukhudzidwa-ndi-chikhumbo, muli otsogolera Odzikonda Anu; ndipo kuchokera pa zomwe wadzipangitsira wekha ngati tsogolo lako uyenera kuphunzira maphunziro awiri omwe maphunziro onse a moyo ayenera kuphunzitsa. Izi ndizo:

Zoyenera kuchita;

ndipo,

Chimene sichiyenera kuchita.

Mutha kuyika maphunziro awa miyoyo yambiri momwe mungafunire, kapena muphunzire nawo mwachangu - ndiye kuti musankhe; koma popita nthawi mudzawaphunzira.